نوع پروژه:

  • نام پروژه: پروژه روشنایی بزرگراه بصره به زبیر 

    محل پروژه: کشور عراق – شهر بصره

    طول پروژه : 6 کیلومتر

    تعداد چراغ: 400 عدد چراغ خیابانی LED

    زمان اجرا: 01/06/2019