المعايير القياسية (الستاندرات)

 ردیف

شماره استاندارد

نام استاندارد

1
IEC 60598-1


Luminaires
-General
requirements and tests


2
IEC 62031


LED modules for general lighting - Safety specifications


3
IEC 60598-2-3


Particular requirements - Luminaires for road and street lighting


4

ISIRI 5920-1

چراغ ها-قسمت 1- مقررات عمومی و آزمون ها

5
ISIRI 5920-2-3
چراغ ها -قسمت 2-3-مقررات ویژه چراغ های خیابانی و جاده ای

6
IEC 62031


LED modules for general lighting - Safety specifications


7
IEC 61000-3-2


Limits for harmonic current emissions


8
IEC 61347-1


Lamp control gear- general and safety requirements


9
IEC 61347-2-13


LED Lamp control gear- Particular requirements10
IEC 62384


DC or AC supplied electronic control gear for LED modules -
Performance requirements11
IESNA LM-80


LED light source- Lumen maintenance12
ISIRI 7644-1


لوازم کنترل لامپ-قسمت1-الزامات عمومی و ایمنی13
IEC 60968


Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services -
Safety requirements


14
IEC 60969


Self-ballasted lamps for general lighting services - Performance
requirements


15
IEC 61347-2-3


Articular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic
control gear for fluorescent lamps


16
IEC 60929


AC and/or DC-supplied electronic control gear for tubular
fluorescent lamps - Performance requirements


17
IEC 61347-2-1


Particular requirements for starting devices (other than glow
starters)


18
IEC 60927


Auxiliaries for lamps - Starting devices (other than glow starters)
- Performance requirements


19
IEC 62612


Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply
voltages > 50 V - Performance requirements


20
IEC 62560


Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage >
50 V - Safety specifications


21

IEC 62031


LED modules for general lighting - Safety specifications


22
IEC 60598-2-1


articular requirements. Section One: Fixed general purpose
luminaires


23
ISIRI 5920-2-1


چراغها-قسمت دوم-مقررات ویژه-بخش اول -چراغهای نصب ثابت برای استفاده
عمومی


24
IEC 60598-2-5


Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights


25
ISIRI 5920-2-5


چراغها-قسمت دوم-مقررات ویژه-بخش پنجم-نورافکن ها