المعايير القياسية (الستاندرات)

Luminaires - General requirements and testsIEC 60598-1
Particular requirements – Luminaires for road and street lightingIEC 60598-2-3
چراغ ها - قسمت اول: مقررات عمومی و آزمون ها ISIRI 5920-1
چراغ ها - قسمت دوم: مقررات ویژه - بخش سوم: چراغ خیابانی و جاده ای ISIRI 5920-2-3