پروژه های سازه های فلزی

نام پروژه: پروژه روشنایی بزرگراه بصره به زبیر 

محل پروژه: کشور عراق - شهر بصره

طول پروژه : 6 کیلومتر

تعداد چراغ: 400 عدد چراغ خیابانی LED

زمان اجرا: 01/06/2019