دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی سیستم فتوولتائیک و آموزش نرم افزار PVSYST

دوره دوم ( اتمام ثبت نام ) ظرفیت دوره دوم تکمیل گردید.

اطلاعات دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی سیستم فتوولتائیک و آموزش نرم افزار PVSYST   -  به همراه بازدید از نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 100 کیلو وات 

با ارائه مدرک آموزشی از شرکت گلنور

نام مدرس : مهندس محمدرضا زرگر کارشناس ارشد سیستم های فتوولتاییک سانا

 

تاریخ برگزاری: 5 و 6 مرداد ماه 1396 ساعت 8 الی 16

همراه با پذیرائی و ناهار

مبلغ دوره: 4،100،000 ریال

شماره کارت : 5892101182190690 بانک سپه به نام شرکت گلنور

شماره حساب: 1795875761 بانک ملت به نام شرکت گلنور

شماره تماس : 03136626565 09132671591 مسئول هماهنگی : جناب آقای کوبن / سرکار خانم رفیعی

 

توضیحات :
خواهشمند است جهت ثبت نام مبلغ دوره را به شماره حساب/کارت فوق واریز و سپس نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.
تصویر فیش واریزی را ضمیمه و سپس فرم را ارسال نمایید.

دوره اول (ظرفیت این دوره تکمیل شد)

اطلاعات دوره آموزشی اصول و مبانی طراحی سیستم فتوولتائیک و آموزش نرم افزار PVSYST   -  به همراه بازدید از نیروگاه فتوولتائیک با ظرفیت 100 کیلو وات 

با ارائه مدرک آموزشی از شرکت گلنور

نام مدرس : مهندس محمدرضا زرگر کارشناس ارشد سیستم های فتوولتاییک سانا

 

تاریخ برگزاری: 22 و 23 تیر ماه 1396 ساعت 8 الی 16

همراه با پذیرائی و ناهار

مبلغ دوره: 4،100،000 ریال

شماره کارت : 5892101182190690 بانک سپه به نام شرکت گلنور

شماره حساب: 1795875761 بانک ملت به نام شرکت گلنور

شماره تماس : 03136626565 09132671591 مسئول هماهنگی : جناب آقای کوبن / سرکار خانم رفیعی

 

توضیحات :
خواهشمند است جهت ثبت نام مبلغ دوره را به شماره حساب/کارت فوق واریز و سپس نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.
تصویر فیش واریزی را ضمیمه و سپس فرم را ارسال نمایید.