سایت های تولیدی

آدرس سایت 1:  اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – انتهای خیابان پنجم – پلاک ۲۱۸
تلفن:      03137609411  الی   03137609420 

 فکس:  ۰۳۱۳۷۶۰۹۴۱۰

آدرس سایت 2: اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – خیابان ششم - پلاک ۲۲۸
تلفن: ۵ - ۳۷۶۰۷۶۰۱-۰۳۱

Print Friendly, PDF & Email