سایت های تولیدی

آدرس سایت 1:  اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – انتهای خیابان پنجم – پلاک ۲۱۸
تلفن:         376094۱۱-03۱  الی   37609420-03۱

 فکس:       ۳۷۶۰۹۴۱۰-۰۳۱

کدپستی:    967۱7-8465۱

آدرس سایت 2: اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – خیابان ششم - پلاک ۲۲۸
تلفن: ۵ - ۳۷۶۰۷۶۰۱-۰۳۱