سایت های تولیدی

آدرس سایت 1: اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – انتهای خیابان پنجم – پلاک۲۱۸
تلفن:       ۹ -۳۷۵۸۲۰۸۰-۰۳۱

آدرس سایت 2: اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – خیابان ششم - پلاک ۲۲۸

تلفن:     ۵ - ۳۷۶۰۷۶۰۱-۰۳۱

Print Friendly, PDF & Email