سایت های تولیدی

آدرس سایت 1:  اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – انتهای خیابان پنجم – پلاک ۲۱۸
تلفن:        ۳۷۶۰۹۴۱۱-۰۳۱  الی   ۳۷۶۰۹۴۲۰-۰۳۱

 فکس:       ۳۷۶۰۹۴۱۰-۰۳۱

کدپستی:   ۹۶۷۱۷-۸۴۶۵۱

آدرس سایت ۲: اصفهان – اتوبان ذوب آهن- جاده سیمان سپاهان – منطقه صنعتی اشترجان – خیابان ششم - پلاک ۲۲۸
تلفن: ۵ - ۳۷۶۰۷۶۰۱-۰۳۱

کدپستی:   ۵۵۴۵-۸۱۴۴۶۵