تامین کنندگان

بازدید کننده محترم:

در صورت تمایل برای تامین مواد و قطعات اولیه مورد نیاز این گروه، خواهشمند است نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید. لازم به توضیح است ، با توجه به اینکه سوال های مطرح شده در این فرم جهت ارزیابی اولیه و انتخاب تامین کننده استفاده می شود، ارائه اطلاعات دقیق تاثیر بسزایی در انتخاب یا عدم انتخاب آن شرکت خواهد داشت.