پروژه های اجرایی شرکت های پیمانکار

شرح کارفرما شرح کارفرما
تامین انواع چراغ های روشنایی شرکت عمارت سازان ماهسان خزر تامین پایه چراغ و برج روشنایی ۱۶ متری شرکت پارس کیهان
تامین انواع چراغ های روشنایی شرکت پیمان خطوط گستر تامین برج روشنایی ۳۰ متری شرکت سابیر بین الملل
تامین انواع نورافکن شرکت توسعه و نوسازی هدایت تامین چراغ تونلی شرکت همپایه
تامین انواع چراغ روشنایی، انواع پایه و برج روشنایی شرکت صفانیکو تامین چراغ تونلی شرکت کترا
تامین حباب چراغ خیابانی، انواع چراغ های روشنایی شرکت پارسیان تامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغ شرکت همت کاران
تامین چراغ خیابانی و نورافکن شرکت توسعه ریل نیروی پارسیان تامین نورافکن شرکت روشن سازه غرب
تامین انواع چراغ های روشنایی و انواع پایه چراغ شرکت ساپتا تامین انواع چراغ فلورسنت و چراغ رفلکتوری شرکت سابیر نیرو
تامین انواع چراغ های روشنایی و انواع پایه چراغ شرکت ترانس پست پارس تامین نورافکن و پایه چراغ روشنایی شرکت ساتها
تامین چراغ فلورسنت و نورافکن شرکت روئین سازه تهران تامین انواع چراغ، پایه و برج روشنایی شرکت فراب
تامین چراغ انواع چراغ روشنایی و پایه چراغ شرکت توان شرق تامین چراغ فلورسنت، نورافکن و انواع پایه شرکت ماشین سازی اراک
تامین برج روشنایی ۲۰ متری آقای غلامی تامین چراغ خیابانی و نورافکن شرکت توان گستر دقیق
Print Friendly, PDF & Email