پروژه های اجرایی شرکت های پیمانکار

شرحکارفرماشرحکارفرما
تامین انواع چراغ های روشناییشرکت عمارت سازان ماهسان خزرتامین پایه چراغ و برج روشنایی ۱۶ متریشرکت پارس کیهان
تامین انواع چراغ های روشناییشرکت پیمان خطوط گسترتامین برج روشنایی ۳۰ متریشرکت سابیر بین الملل
تامین انواع نورافکنشرکت توسعه و نوسازی هدایتتامین چراغ تونلیشرکت همپایه
تامین انواع چراغ روشنایی، انواع پایه و برج روشناییشرکت صفانیکوتامین چراغ تونلیشرکت کترا
تامین حباب چراغ خیابانی، انواع چراغ های روشنایی شرکت پارسیانتامین چراغ خیابانی، نورافکن و پایه چراغشرکت همت کاران
تامین چراغ خیابانی و نورافکنشرکت توسعه ریل نیروی پارسیان تامین نورافکنشرکت روشن سازه غرب
تامین انواع چراغ های روشنایی و انواع پایه چراغشرکت ساپتاتامین انواع چراغ فلورسنت و چراغ رفلکتوری شرکت سابیر نیرو
تامین انواع چراغ های روشنایی و انواع پایه چراغشرکت ترانس پست پارستامین نورافکن و پایه چراغ روشنایی شرکت ساتها
تامین چراغ فلورسنت و نورافکنشرکت روئین سازه تهرانتامین انواع چراغ، پایه و برج روشناییشرکت فراب
تامین چراغ انواع چراغ روشنایی و پایه چراغشرکت توان شرقتامین چراغ فلورسنت، نورافکن و انواع پایهشرکت ماشین سازی اراک
تامین برج روشنایی ۲۰ متریآقای غلامیتامین چراغ خیابانی و نورافکنشرکت توان گستر دقیق